Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται από την εταιρία μας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «CARPO Α.Ε» με έδρα στο Κορωπί Αττικής (Περιοχή Καρέλας), Αιγαίου 35 καθώς και από όλα τα καταστήματά μας.

H εταιρία «CARPO Α.Ε (αναφερόμενη στο παρόν ως η εταιρία/και εμείς) δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να συμμορφώνεται με το σχετικό ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καθ’ όλα νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που μας παρέχετε. Η εταιρία έχει ήδη εναρμονίσει τη φιλοσοφία, τις πρακτικές και τις υποδομές της στις αλλαγές που εισάγει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) και ο εφαρμοστικός του νόμος 4624/2019 που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχοντας λάβει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις επιταγές τους.

Η εταιρία μας θα λαμβάνει και διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως Υπεύθυνος επεξεργασίας τους. Εσείς, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, ηλεκτρονικές και μη αποδέχεστε ότι έχετε καταστεί ενήμερος και όπου απαιτείται σύμφωνος με την εν λόγω Πολιτική Απορρήτου.

Με την παρούσα επιθυμούμε την σαφή και πλήρη ενημέρωση σας για τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και τα δικαιώματα τα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η πολιτική δεν αφορά τα δεδομένα για τα οποία δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του υποκειμένου τους.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι όταν χρειαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης, εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε.

1. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

1.1.1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς αφορούν:

a/ Στοιχεία αναγνώρισης & προσδιοριστικά της ταυτότητας σας και στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο, κατοικία, διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, τηλεφωνικούς αριθμούς, e-mail

b/ Πληροφορίες αναφορικά με οικονομικά σας στοιχεία: στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών πληρωμής.

1.1.2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου αφορούν:

Όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, παρακαλείσθε όπως επισκεφθείτε την αντίστοιχη ειδική ενημέρωση σχετικά με την από μέρους της Εταιρεία χρήση Cookies. (σύνδεσμος σε ενημέρωση για Cookies)

1.1.3. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς από τρίτους

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, δεχόμαστε παραγγελίες για αποστολή δώρων από οικείους, συνεργάτες και γνωστούς σας. Στην περίπτωση αυτή επεξεργαζόμαστε αποκλειστικώς τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η σχετική παραγγελία και να φθάσει το δώρο στον παραλήπτη του. Οι πελάτες μας δηλαδή που προβαίνουν στην παραγγελία μας δίνουν το όνομα, το επώνυμο σας και τη διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστείλουμε το δώρο. Με την παράδοση του δώρου, ενημερώνουμε για τον αποστολέα του και προτείνουμε στον παραλήπτη επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ώστε να λάβει γνώση της πολιτικής απορρήτου μας και να ενημερωθεί για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαστήκαμε. Αμέσως μετά την παράδοση του δώρου, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα. Αποδέκτες των δεδομένων αποτελούν αποκλειστικά όσοι εμπλέκονται στην ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου, δηλαδή το προσωπικό της εταιρίας μας που διαχειρίζεται την σχετική παραγγελία και οι μεταφορείς της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική Απορρήτου εφόσον βρίσκουν πεδίο εφαρμογής.

1.2. Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς από άλλες πηγές

Εάν συλλέξουμε από έτερους φορείς πληροφορίες για εσάς, σύμφωνα με τον Κανονισμό και το Νόμο, θα ενημερώνεστε προσηκόντως προς τούτο στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

2. ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμες βάσεις επεξεργασίας τις κατωτέρω, κατά περίπτωση:

3. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προς εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία τους. Πιο συγκεκριμένα:

Στις περιπτώσεις που σας ζητούμε τη συγκατάθεσή σας και μας τη δίνετε προς επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην εν λόγω συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση αυτή μπορεί να λάβει χώρα είτε με τηλεφωνική κλήση στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 2105595295 είτε με απoστολή e mail στην εταιρία στο [email protected]

4. ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι αποδέκτες στους οποίους η εταιρία μας μπορεί να κοινολογήσει τα δεδομένα σας για συγκεκριμένους λόγους. Η εταιρία δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεστε τα δεδομένα σας ή οι κατωτέρω αποδέκτες επιλέγουν να μοιραστούν ή να διαχειριστούν τα δεδομένα σας με την επιφύλαξη της περ. ε.

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:

α/ Το προσωπικό μας
Το προσωπικό μας τηρώντας την εμπιστευτικότητα που απαιτείται και έχοντας εκπαιδευτεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό και το νόμο, προβαίνει στην απολύτως αναγκαία επεξεργασία τους ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας.

β/ Οι υποδεικνυόμενοι από εσάς
Ενεργώντας κατόπιν ρητής εντολής σας, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται, η εταιρία δύναται να κοινολογήσει τα δεδομένα σας στον υποδεικνυόμενο από εσάς αποδέκτη. Η εταιρία μας δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω αποδέκτες ή τρίτα μέρη στα οποία αυτοί δίνουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, επιλέγουν να τα επεξεργάζονται.

γ/ Δημόσιες Αρχές ή τρίτοι
Η εταιρία μας με σκοπό την συμμόρφωση με τον Κανονισμό και τους νόμους, δύναται να κοινολογεί τα δεδομένα σας στις δημόσιες, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης έννομης υποχρέωσή της ή για την υποστήριξη εννόμων συμφερόντων της ή τρίτων (εκτός αν υπερισχύουν τα συμφέροντα/δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων) ή για λόγους εθνικής ή δημόσιας ασφαλείας ή για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

δ/ Οικονομικοί φορείς- Τραπεζικά Ιδρύματα
Θα παρέχουμε οικονομικά σας στοιχεία στους οικονομικούς φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε (τράπεζες) ή μας υποδεικνύετε κατά περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο προς διεκπεραίωση των οικονομικής φύσεως συναλλαγών μας μαζί σας.

ε/ Εκτελούντες την επεξεργασία
Θα παρέχουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου, εξασφαλίζοντας δε την τήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, στους φορείς που βάσει συμβατικής σχέσης με την εταιρία επεξεργάζονται για λογαριασμό της τα εν λόγω δεδομένα προς εκπλήρωση των αναφερόμενων στην παρούσα σκοπών (όπως την μεταφορά και παράδοση των παραγγελιών σας, την τήρηση των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικών αρχείων, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής).

Και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις θα λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουμε, σεβόμενοι πάντα τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου, ότι τα δεδομένα σας θα χρήζουν μόνο της απαραίτητης επεξεργασίας και θα παραμένουν ασφαλή σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού που διέπει όλη την Πολιτική Απορρήτου.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα σύμφωνα με τον Κανονισμό να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που μας δώσατε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας, όπως και να εναντιωθείτε στη λαμβάνουσα χώρα επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις που θέτουν ο Κανονισμός και ο νόμος.
Πιο συγκεκριμένα:


Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας καθώς και για την αναζήτηση οποιασδήποτέ πληροφορίας αναφορικά με αυτή, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] είτε τηλεφωνικώς στο 2105595295

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η εταιρία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας ηλεκτρονικώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό και τον νόμο.

Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν κρίνετε πως η επεξεργασία των δεδομένων σας από μέρους μας δεν συμφωνεί με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου.

6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προς εξυπηρέτηση σας ως πελατών, ήτοι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μας και όπως επιβάλλει ο Κανονισμός και ο νόμος. Σε περίπτωση εξώδικης ή δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας. Επίσης θα διατηρούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που παρέχετε τη συγκατάθεση σας και εωσότου την ανακαλέσετε και στην περίπτωση που η συγκατάθεσή σας αποδεικνύεται βάσει αποθηκευμένων δεδομένων σας που σας ταυτοποιούν ως συγκατατεθέντα (για παράδειγμα στην περίπτωση που δίνετε την συγκατάθεση σας τηλεφωνικώς και η κλήση σας καταγράφεται).
Περαιτέρω, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, εφόσον η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία από τον Κανονισμό ή το νόμο για τους λόγους και το χρονικό διάστημα που προβλέπονται σε αυτούς.
Στην περίπτωση διαγραφής τους, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν με τρόπο ώστε να μην μπορούν να αποκατασταθούν ή αναπαραχθούν.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε μια σειρά μέτρων για την προστασία των πληροφοριών που μας παρέχετε από απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη. Δεδομένης δε και της ευαισθησίας των πληροφοριών που συλλέγουμε, η εταιρία έχει επενδύσει στην εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων, έχοντας επιστρατεύσει ειδικούς προς τούτο, επαγγελματίες.

8. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Η τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2105595295 είτε ηλεκτρονικά στο [email protected].